Den hundrade stenen är ett fredsprojekt. Här hittar du en del bakgrundsinformation, en länk till facebook sidan samt längst ner ett bildarkiv med dom stenar jag har.

Krig är det som skapar det största lidandet här på jorden, fysiskt och psykiskt. Krig är det sista desperata försöket att kontrollera, ta makten när grupper av människor inte kan komma överens.
Skall vi leva i fred här på jorden i varaktigt samförstånd, så måste vi sluta kriga. Jorden är till för alla. Förnuftet måste segra över oförnuftet. Det viktiga är att vi slutar ha ihjäl varandra. Vem som har rätt eller fel går alltid att lösa. Jag tror på människans inneboende godhet. Att vi ibland gör saker som inte är bra för oss själva eller varandra är ett resultat av det liv vi lever. Girighet. hämnd, ondska, etc. är olika former av förtryck som är tvingade på oss. När de goda krafterna blir tillräckligt stora kan vi inte stå emot, utan dras med.

Jag startade mitt fredsprojekt när jag kände styrkan i tron på en värld utan krig. Jag vet att jag inte är ensam och det här är mitt sätt att kliva ur maktlösheten. ” Varje resa börjar med ett steg.”
Jag är stenhuggare och har börjat gravera in orden ” Aldrig mera krig!” på runda stenar. En sten för varje språk, för att nå så många som möjligt. Att sedan samla alla stenar på ett ställe vore fantastiskt. Det skulle förhoppningsvis, få hela världen uppmärksam på samma sak. Däri ligger styrkan. Just nu har jag mer än 50 stenar på lika många språk. Stenarna är oförstörbara och eviga. Budskapet står alltid kvar. Jag skulle vilja resa i världen och samla in språk, för att möta och engagera människor med mitt budskap. Det finns inga andra alternativ än att stoppa krig.
Du kan inte kriga för att få fred.

Kristian Lund Stenhuggare
e-mail kristian@norsbro.se

*********

The one hundredth stone is a peace project. Here you will find som basic information, a link to our Facebook page and at the bottom a photo gallery of the stones I have created.

War is what causes the greatest suffering on earth, physically and mentally. War is considered the final desperate attempt to control, take the power when groups of people cannot agree.
If we are to live in peace, in lasting understanding, we must stop making war. The earth is for everyone. Sensibility must triumph over folly. The important thing is to stop killing each other. Who is right or wrong can always be settled.
I believe in mankind’s inherent goodness. Sometimes doing things that are not good for us or other people is a result of the life we have to live. Greed, revenge, evil, etc. it´s all patterns of oppression forced upon us. When good forces become widespread enough, we cannot resist, but get involved.
I started my peace project when I felt a strong belief in a world without war. I know that I am not alone and this project is my way of resisting powerlessness. “Every journey begins with one step.”
Since I am a stonemason, I have started incising on round stones ”No more War!” , one stone for every language, to reach as many people as possible. Then keeping all stones in one place would be fantastic. This would, hopefully, make the whole world pay attention to this important issue. That is the power in it. At the moment I have stones in more than 50 languages. The stones are indestructible and eternal. The message will always remain. My dream is to travel the world and collect languages to meet and involve people with my message. There are no other alternative than stop the war.
You can´t make war to get peace.

Kristian Lund Stonemason
e-mail kristian@norsbro.se